Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowie poszukuje kandydatów/kandydatki na zastępstwo na stanowisko:

Pomoc administracyjna

Wymiar etatu: pełen etat

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa w Bukowie

Bukowo 19,76-010 Polanów

Kogo poszukujemy (wymagania):

Wykształcenie wyższe, znajomość pakietu MS Office, rzetelność, komunikacja pisemna i interpersonalna ,prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie.

 

Obowiązki osoby na tym stanowisku:

 • załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,
 • prowadzenie  sekretariatu szkoły,
 • bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno- biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie i wydawanie legitymacji ,kart rowerowych i zaświadczeń,
 • wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,
 • samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań oraz ich wykonywanie z zakresu swojego stanowiska pracy,
 • współpraca z organem prowadzącym oraz placówkami oświaty i kultury,
 • obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki,
 • sprawdzanie na bieżąco poczty internetowej,
 • kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej posiadanych druków ścisłego zarachowania,
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,
 • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,
 • dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie szkoły,
 • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

Twoja aplikacja musi zawierać:

 • CV

Aplikuj do dnia 13.03.2023r. poprzez wysłanie CV na adres e-mail: spbukowo@wp.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5 2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  PL) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Bukowie, Bukowo 19, 76-010 Polanów reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Mateusz Zarychta,

e-mail:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59. 949 i 2203), art. 222 i 223 Kodeksu pracy oraz zabezpieczanie mienia na podstawie art. 6 ust 1 ) RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub w przypadkach szczególnych wymaga zgody, od której uzależnione jest wykorzystanie.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Dyrektor ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 871

Utworzono dnia: 15.09.2017

Dokument wprowadził:
Szkoła Podstawowa w Bukowie

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 09.03.2023, Administrator główny: Edycja zakładki Nabór na wolne stanowisko
 • 15.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Kwestionariusz osobowy
 • 15.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze
 • 15.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 15.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 15.09.2017, Administrator główny: Utworzenie zakładki Nabór na wolne stanowisko