Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Bukowie

Szkoła Podstawowa w Bukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Bukowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie posiadamy na swojej stronie skrótów klawiszowych pozwalających na szybkie przejście do kolejnych sekcji strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Regina Pooch.
 • E-mail: spbukowo@wp.pl
 • Telefon: 943188297

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowie
 • Adres: Bukowo 19
  76-010 Polanów
 • E-mail: spbukowo@wp.pl
 • Telefon: 943188297

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejścia do budynku szkoły znajdują się od strony zachodniej i północnej. Aktualnie są dwa dostępne wejścia dla uczniów, z których jedno jest zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody. Istnieją jeszcze dwa wejścia po stronie zachodniej i północnej. Jedno z nich prowadzi schodami na główny korytarz, a drugie na salę gimnastyczną.

Opis dostępności korytarzy i schodów.

W starej części szkoły istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajdują się dwa schodki. Na piętro starej szkoły  prowadzą schody dwuetapowe.  Parter starej szkoły połączony jest dużym korytarzem z nową częścią szkoły, w której znajdują się 3 kondygnacje: parter, I piętro i strych. Na piętro i strych prowadzą schody. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest dostępna dla każdego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 352

Utworzono dnia: 24.02.2021

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 24.02.2021, Administrator główny: Edycja zakładki Deklaracja Dostępności
 • 24.02.2021, Administrator główny: Utworzenie zakładki Deklaracja Dostępności